Proces og funktionelt design

I dag sker udviklingen af nye systemer og ydelser hurtigere end før, og kravene ændres kontinuerligt. Derfor er det forretningskritisk med gode analyser på forhånd, og essentielt med tæt opfølgning undervejs.

Vi i Sopra Steria mener, at funktionel arkitektur bidrager til øget værdi for vores kunder. Vores erfaring har vist, at kontinuitet er en vigtig faktor for at sikre en sammenhængende, konsekvent og forankret produktrealisering. Vores ydelser sikrer fremdrift og beslutsomhed i kundens projekt. Vi hjælper således til at mindske risikoen og øget kvaliteten.

Den funktionelle arkitekts spidskompetence er produktrealisering, fra behov til system. Vi arbejder der hvor det kræves, for at vi bliver involveret for at sikre dette. En funktionel arkitekt har særligt fokus på løbende forankring på tværs af faser, niveauer og fagområder.

 

Vores ydelser inden for proces og funtionelt design:

Erfarne funktionelle arkitekter holder fokus på produktet og kombinerer teoretisk viden med praktisk erfaring. Vi samarbejder på tværs af fagområder og fungerer som bindeled mellem IT og forretning, projekt og linje.

Vores ydelse Produktrealisering - fra behov til system, kan leveres som en komplet proces fra start til slut, som enkeltstående elementer, eller sættes sammen efter forretningsmæssige behov:

  • Situationskortlægning og –analyse
  • Behov og kravspecifikation
  • Funktionelt målbillede
  • Cost/Benefit-analyse – prioritering af krav og behov
  • Produktopfølgning
  • Etablering af produktkø og –detaljering
  •  Ændringshåndtering og –dokumentation
  • Opfølging af produkt, inklusiv kontinuerlig forbedring og verificering af krav og behov

 

Situationskortlægning og –analyse

Kortlægning af den aktuelle situation. Vi tilbyder en grundig analyse af jeres nuværende arbejdsprocesser, procedurer, systemer og interessenter med henblik på at identificere områder, hvor systemstøtte er hensigtsmæssig. Dette resulterer i et veldokumenteret udgangspunkt for det videre arbejde med den fremtidige løsning.

Behov og kravspecifikation

Identifikation af ønsket situation – Med udgangspunkt i virksomhedens vision og strategier, identificerer vi virksomhedens behov og krav til en fremtidig løsning. Sammen med brugerne, fagfolk og ledelsen afdækker, systematiserer og formulerer vi deres behov og krav til en ønsket løsning.

Funktionelt målbillede

Målbilledeudarbejdelse: Ved hjælp af en gapanalyse identificerer og udformer vi funktionelle målbilleder. Inden for et aftalt målbillede konkretiserer vi behov og krav, som er forankret hos brugerne, fagfolk og ledelsen.

Cost/Benefit-analyse

De funktionelle målbilleder estimeres groft ud fra ønsket funktionalitet og foreslået teknisk løsning, og tilhørende kvalitative og kvantitative gevinster bliver beskrevet. Vi analyserer de funktionelle målbilleder og identificerer konsekvenser forbundet med manglende realisering af disse. Analysen giver en dokumenteret business case og bruges som et værktøj til prioritering.

Produktopfølgning

Vores primære fokus er det bedst mulige produkt for virksomheden. Det betyder, at vi balancerer alle interessenters input og behov forankret i et holistisk produktperspektiv. Vi sikrer dermed, at det funktionelle målbillede bliver godt varetaget.

Etablering af produktkø og –detaljering

Sammen med jer detaljerer vi de funktionelle målbilleder til krav udformet på et sprog, som både forretning og IT forstår. Kravene bliver derefter prioriteret efter forretningsmæssige behov og formuleres som opgaver i en produktkø. Produktkøen bruges som en fleksibel kravspecifikation i et udviklingsprojekt.

Vi samarbejder på tværs af kompetenceområder for at indsamle tekniske og funktionelle krav i en detaljeret produktkø. Dette bruges som udgangspunkt for planlægning af konstruktionsfasen og inddeling i sprint.

Udarbejdelse af acceptkriterier

Vi kan bistå i udarbejdelsen af acceptkriterier baseret på de funktionelle krav, som er defineret i produktkøen.

Ændringshåndtering og –dokumentation

Vi mener, at det vigtigt, at alle ændringer dokumenteres og forankres hos ledelsen, fagfolk og brugerne. Med udgangspunkt i en aftalt funktionel kravspecifikation, hjælper vi i forbindelse med ændringer i omfang og funktionalitet. Ved nye eller ændrede krav, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne for produktet. Analysen danner grundlag for prioritering af nye og ændrede krav i samarbejde med ledelsen, fagfolk og brugerne.

Grundig analyse

Vi tilbyder en grundig analyse af din situation med henblik på at identificere områder, hvor systemstøtte er hensigtsmæssig og nødvendig. I samarbejde med ledere, brugere og IT-arkitekter, udarbejder vi et målbillede med en klar beskrivelse af krav og behov.

Baseret på dette skitserer vi den bedst mulige løsning og etablerer en hensigtsmæssig produktkø, som er klar til udvikling. Derefter følger vi produktetet med fokus på specifikation, prioritering, ændringshåndtering og kontinuerlig forbedring gennem udvikling via test.

Øg virksomhedens værdi

I udviklingsprojekter er der behov for at sørge for, at al funktionalitet som laves, er optimeret til at understøtte kundernes processer og forretningsmæssige mål. Der er også behov for at foretage de nødvendige prioriteringer undervejs, som er afhængig af den strategi, cost/benefit samt planlagte og igangværende projekter og aktiviteter.

Sopra Steria har en separat afdeling med funktionelle arkitekter, der kan bistå i arbejdet.

Har du spørgsmål?

 

Rolf Kjøller
Rolf Kjøller

Head of BPM, PM & Architecture, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 65
E-mail: rolf.kjoller@soprasteria.com